Oudere inwoners van Benneveld kunnen zich nog herinneren dat vroeger in het voorjaar de brem struiken de wegen rond het dorp massaal geel kleurden. Brem is een belangrijke leverancier van nektar en stuifmeel voor bijen en hommels. Door de de ruilverkavelingen en door kaalslag beheer was hier tot voor kort vrijwel niets meer van over. In het kader van het ecologisch bermbeheer hebben wij het herstel van de brem opgepakt. Op stukken waar nog zaad in de grond zit laten wij de opslag zich ontwikkelen tot bloeiende struiken. Dit is heel eenvoudig: niet maaien.

Op kansrijke plekken, waar de brem geheel is verdwenen, planten wij opschot van elders uit. Dit voorjaar stond voor het eerst een rijtje brem, die wij twee jaar geleden hebben geplant, in bloei. Het zaad van deze struiken zal zich weer verder verspreiden.

brem kortmaatsweg web 

De Laak is een waterstroom in het beekdal even ten oosten van Benneveld. Om in tijden van veel neerslag water te bufferen is een verbrede bedding uitgegraven. Tot voor kort werd de verbrede bedding eenmaal per jaar volledig kort gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Op ons verzoek is het Waterschaep Vechtstromen als proef een deel van de Laak over een lengte van ongeveer 600 meter meer natuurlijk gaan beheren. Vorig najaar is niet alles gemaaid. Om en om is 100 meter gemaaid en 100 meter blijven staan. Dit biedt in het najaar, de winter en het voorjaar een schuil- en overwinteringsplaats voor vogels, insecten, reptielen en zoogdieren. Het volgende jaar wordt er precies andersom gemaaid. Wat is blijven staan wordt gemaaid en waar de laatste keer gemaaid is wordt niet gemaaid. Zo kan de begroeiing toch in de hand worden gehouden. Wij hopen uiteraard dat het Waterschap Vechtstromen deze wijze van beheer op veel meer plaatsen gaat toepassen.

de laak gefaseerd gemaaid

Op de voorgrond is gemaaid. Even verderop is niet gemaaid. De wilgen kunnen bloeien wat weer stuifmeel geeft voor insecten.

de laak stuw

Insecten kunnen overwinteren in overblijvende holle rietstengels.

De gemeenteraad van Coevorden heeft unaniem het bermbeheerplan 2019-2023 goedgekeurd. Ongeveer 360 Ha van in totaal 400 Ha bermen zal ecologisch beheerd gaan worden. Met andere woorden: ecologisch bermbeheer wordt de standaard in de gehele gemeente en klepelen wordt de uitzondering. Het is een groot woord om dit een historische gebeurtenis te noemen, maar niemand had dit verwacht toen een stelletje Bennevelders op een mooie nazomeravond in 2016 begon met het bij elkaar harken van het maaisel in 0,3 Ha berm. Zo is het begonnen. Deze beweging heeft zich uitgebreid naar een reeks andere dorpen (Noord-Sleen, Wezup, Meppen, Aalden, Gees, Steenwijksmoer, Erm, Dalen, Zweeloo) We hadden al eerder de steun van het college van B&W en nu heeft de gemeenteraad ook unaniem haar steun uitgesproken. Hulde hiervoor!

Bermbeheerplan gemeente Coevorden 2019-2023 (pdf) >

Dit jaar gaan wij starten met het monitoren van de bermflora volgens de FLORON methode 'Mijn berm bloeit'. Meer informatie is hier te vinden.

Maar liefst 26 enthousiaste vrijwilligers van de bermen werkgroepen uit Meppen, Gees, Noord-Sleen, Dalen, Wezup, Benneveld en Erm waren aanwezig op de voorbereidingsavond voor de bermflora monitoring. Met zoekkaarten en flora boekjes in de hand zijn we in de berm langs de Kortmaatsweg in Benneveld aan de gang gegaan. Het resultaat is ingevoerd in de NDFF Verspreidingsatlas. Klik op de markering om de details te zien. Deze berm, die we nu 2 jaar ecologisch beheren, heeft een nectarindex 2 gekregen, niet slecht voor dit stadium.

De werkgroepen gaan deze zomer de bermen rond hun eigen dorpen inventariseren.

flora inventarisatie 4 6 19

Op 1 maart 2019 heeft 'Bloeiend Benneveld' een prijs ontvangen van de waterschapspartij Water Natuurlijk Vechtstromen. Wij zijn uiteraard trots op dit compliment. Na de uitreiking van de prijs hebben wij Klaas Mulder die als vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was bedankt voor alle steun die wij van de gemeente hebben gekregen. Zonder deze steun waren wij nooit zo ver gekomen.

Bloeiend Benneveld prijs Waternatuurlijk 1 web

De vrijwilligers van Bloeiend Benneveld en de kandiaten van Water NatuurlijkVechtstromen voor de waterschapsverkiezingen op 23 maart 2019

Bloeiend Benneveld prijs Waternatuurlijk 2

Tijdens het zaaien in het voorjaar en het maaien in juni zijn filmopnames gemaakt voor een mini documentaire voor Heel Drenthe Zoemt. Dit heeft geleid tot het fraaie resultaat hieronder.

Op zondag 22 april 2018 is het nationale zaaidag. Op vele plaatsen in het land worden dan bloemen gezaaid voor de bijen en de vlinders. Ook in Benneveld gaan we aan de slag. Door de vervanging van de waterleiding is de berm langs de Bennevelderstraat braak komen te liggen. Verder is een stuk berm van de Haarmaatsdijk voorbij de Kleikoel'n opgehoogd. Deze bermen worden ingezaaid met een inheems Drents graslandmengsel aangevuld met inheemse eenjarige bloemen.

We verzamelen om 13:30 uur op de Brink. Wij nodigen ook belangstellenden van buiten Benneveld uit om mee te helpen. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Gijsbert Six, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hopelijk komen er net zoveel mensen als vorig jaar en kunnen we ook deze zomer weer genieten van een bloemrijke berm.

De Gemeente Coevorden gaat het aantal pilots met ecologisch bermbeheer uitbreiden. Voor de periode tot en met 2021 is een bedrag van 105.000 Euro gereserveerd. Uit onze ervaring blijkt dat met dat geld vele kilometers berm goed beheerd kunnen worden. Wij zijn trots dat het bermenproject in Benneveld als inspiratiebron heeft gediend. Graag zijn wij bereid om onze ervaringen te delen.

Het plan staat in de notitie 'Duurzaam Groenonderhoud Coevorden' (pdf)

logo coevorden 2011

Eind oktober hebben we de tweede maaironde gedaan.  Het werk voor dit jaar zit erop. We hebben van de 30 km berm die wij beheren in totaal ongeveer 45 ton maaisel afgevoerd. Met de opgedane ervaringen gaan we volgend jaar verder.

bermen maaien oktober 2017 web

grasklokje benneveld 1 webHet grasklokje gedijt op droge schrale grond en is een goede drachtplant voor bijen. Bij de maaironde in juni hebben we de stukken berm waar dit plantje groeit overgeslagen. Het resultaat is nu goed te zien. Bij de ingang van het dorp komend vanaf de Klenkerweg staan een paar bossen grasklokjes uitbundig in bloei.

Op dinsdagavond 27 juni hebben wij gemeenteraadsleden en steunfractieleden op bezoek gehad. De meeste politieke partijen hadden een afvaardiging gestuurd. Met een huifkar zijn we langs de bermen gegaan. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de kapschuur van de Almaatshof.

PAC Coevorden en D66 hebben samen een motie ingediend om het ecologisch bermbeheer uit te breiden naar de rest van de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat hij een plan zal opstellen en met een voorstel zal komen om ecologisch bermbeheer gefaseerd in te voeren. De motie is aangehouden.

Collage bermexcursie 40

foto: PAC Coevorden

Zaterdag 24 juni 2017 is een groepje vrijwilligers de bermen langsgegaan om goed te bekijken wat er momenteel, aan het begin van een ander bermbeheer,al groeit en bloeit rond Benneveld. Uitgerust met naslagwerken en schrijfgerij is twee uur lang geïnventariseerd op diverse plekken. Zo is er o.a. kennisgemaakt met het biggenkruid, het vogelpootje, het grasklokje, zwaluwtong, malve en de zwarte toorts. Ook was nu al duidelijk dat op reeds schrale bermen er meer variatie is in begroeiing dan op een berm met "rijke grond". De inventarisatie en de gebruikelijke afsluiting waren verbindend, leerzaam en gezellig.

De resultaten van de inventarisatie staan hier.

inventarisatie 24 06 2017