Dit artikel beschijft hoe het project organisatorisch en financieel in elkaar steekt.

Het doel is het vergroten van de biodiversiteit en landschappelijke waarde van de bermen middels ecologisch bermbeheer. Het project is gestart in het voorjaar van 2017.

In het kader van het project heeft 'Bloeiend Benneveld' het beheer van de bermen van een aantal wegen rond Benneveld overgenomen van de Gemeente Coevorden. Het gaat alleen om wegen buiten de bebouwde kom. De totale bermlengte is ongeveer 35 km. Het beheer wordt in nauw overleg met de gemeente uitgevoerd.

Organisatie

'Bloeiend Benneveld' is een werkgroep van de Stichting Bloeiend Landschap. De werkgroep bestaat uit Norbert Kusters en Gijsbert Six. Daarnaast zijn vrijwilligers uit het dorp actief. De werkgroep onderhoudt het contact met de gemeente.

Uitvoering werkzaamheden

De werkgroep stuurt de uitvoering van de werkzaamheden aan. Een plaatselijke loonwerker zorgt voor het maaien en het afvoeren van het maaisel. Hij krijgt hiervoor een marktconforme vergoeding. Het maaisel gaat naar een boer in het dorp die het gebruikt om de structuur van zijn land te verbeteren. Hij krijgt een kleine vergoeding voor het aannemen van het maaisel. De leden van de werkgroep, bijgestaan door vrijwilligers uit het dorp, voeren de overige werkzaamheden uit: flora inventarisaties, inzaaien, plaatselijk verwijderen van onkruiden en het maaien en verzamelen van het gras op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Financiering

Bloeiend Benneveld krijgt van de gemeente een vergoeding voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Op de korte termijn is ecologisch beheer duurder dan conventioneel beheer omdat er meer bewerkingsgangen nodig zijn. Aan de andere kant is het uitbesteden van de werkzaamheden aan een loonwerker goedkoper.

Naast de vergoeding voor de lopende werkzaamheden is vanuit het Stimuleringsfonds deel 2  van de Gemeente Coevorden een subsidie toegekend. Dit geld wordt besteed aan:

  • de meerkosten van het ecologisch bermbeheer
  • het afplaggen en met een bloemrijk zaadmengsel inzaaien van 600 meter berm langs de Bennevelderstraat (2017 en 2018)
  • investeringen in de aanschaf van het benodigde materieel: cyclomaaier, raapwagen en acrobaat (hark)
  • voorlichting en PR

Bermen

De door ons beheerde bermen zijn op onderstaande kaart rood gemarkeerd.

beheerde bermen web groot