Tot 2017 werden alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze gemaaid met een klepelmaaier. Het maaisel bleef liggen en verrijkte de bodem. Hierdoor ontstond op veel plaatsen een weelderige en eenzijdige vegetatie met voedselminnende onkruiden zoals brandnetel en ridderzuring.

Met ingang van 2017 zijn wij in Benneveld overgestapt op ecologisch bermbeheer. Door maaien en het maaisel af te voeren verschraalt de berm. Er wordt gefaseerd gemaaid en waar mogelijk wordt helemaal niet meer gemaaid. Hierdoor ontstaat meer variatie in de vegetatie. De berm wordt kruidenrijk. Dit is een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde) bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels. De bermen worden mooier om te zien, wat ook een toeristisch belang dient.

De werkgroep 'Bloeiend Benneveld' voert het ecologisch bermbeheer uit. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente. Er is een subsidie vanuit het Stimuleringsfonds deel 2 van de Gemeente Coevorden toegekend.