Vogellijst

Waargenomen vogels in en rond Benneveld vanaf 2005:

Kievit
Huismus
Ringmus
Heggemus
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Matkop/Glanskop
Sperwer
Kerkuil
Merel
Grote Lijster
Zanglijster
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Patrijs
Grote Bonte Specht
Groene Specht
Houtduif
Tortelduif
Putter
Spreeuw
Buizerd
Torenvalk
Boeren Zwaluw
Roodborsttapuit
Paapje
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Vlaamsegaai
Groenling
Ekster
Vink
Kramsvogel
Kneu
Fazant
Goudvink
Geelgors
Boomkruiper
Fitis
Tjiftjaf
Braamsluiper
Goudhaantje
Koperwiek
Draaihals
Grauwe Vliegenvanger
Grasmus
Goudvink
Boomklever
Grauwe Kiekendief
Havik
Kwartel
Ooievaar
Nijlgans
Havik
Wouw (Zwarte?)
Blauwe Reiger