Beschrijving

Boermarke

Het woord marke betekent letterlijk grens of scheiding. In Drenthe is het de aanduiding voor een gebied dat afgebakend is door middel van bepaalde merktekens. Dit kunnen zijn stroompjes, houtwallen, wegen, palen of zwerfkeien. Zo is een grens van de marke Benneveld met de marke Aalden en Oosterhesselen, het Drostendiep.
Alle gronden binnen zo'n gebied zowel gemeenschappelijk als particulier bezit maken deel uit van de boermarke Rond de middeleeuwen waren de marke's autonoom zij maakten hun eigen regelingen die willekeuren werden genoemd. Uit hun midden werden volmachten gekozen die toezicht hielden op de uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld het moment wanneer gezaaid of geoogst moest worden. Met de boerhoorn werden de boeren opgeroepen om aan hun verplichtingen te voldoen. Thans blaast een van de volmachten de boerhoorn voor aanvang van de jaarvergadering of op verzoek bij een gebeurtenis. Rond 1840 was er een herverdeling van de gemeenschappelijke gronden in de boermarke en met de komst van kunstmest en de ontginningsmaatschappij Heidemij werden de heidevelden in cultuur gebracht en kwam de individuele productie van de boeren echt op gang. Voor de boermarke bleven er slechts enkele wegen, brinken en jachtrecht over.
De boermarke Benneveld is nu een vereniging en heeft de Brink, ijsbaan de Kleikoel'n en de plek van de gezamelijke werktuigen in eigendom. De laatste zandwegen die nog in eigendom waren zijn met de ruilverkaveling "Mars- en Westerstroom" overgegaan naar de gemeente Coevorden voor een symbolisch bedrag van fl. 1,- .
Er zijn drie volmachten gekozen met elk hun eigen taak: Bert Koops is voorzitter, Johan Lubbers is secretaris en Willem Booij is penningmeester en heeft het machinepark onder beheer. De marke Benneveld heeft duidelijke grenzen met de buren en een ieder die bejaagbare grond in eigendom of gebruik heeft in de marke is daarmee ook markegenoot en dus welkom op de jaarlijkse markevergadering zo rond half februari. Van deze vergadering wordt direct een proces-verbaal opgemaakt en wordt door alle aanwezigen getekend. Er zijn nog notulen van rond 1850. Deze worden bewaard in een kluis van de boermarke Benneveld.